توئیت شماره نُه

کاسه های داغتر از گُــه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره هشت

ندارندگی و بگــ*یـندگی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

فلاکت

با فَلک در فِلاکت تو کوُرسم

شاهین نجفی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره هفت

دنبال عشق تو آغوش فاحشه ها ؟؟!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

اصلا من بد

اطرافمان مُشتی خزنده که راه به راه پوست می اندازند و حقارتشان را در تَصوّر تخریب ما زنده میکنند

شاهین نجفی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

دروغ سال

ناراحت نشو اگه بی ادبم یکم ؛ حداقل راس میگم وُ کــ... نمیگم بِـت

جیدال

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

آسمان تف میکند

آسمان تُـف میکند باران خود را بر سَرم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره شِش

ژکوند ؛ بی لبخند
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

رضایت,مولانا

همی بینم رضایت در غم ماست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

توئیت شماره پنج

قبل از مصرف خوب تکان دهید !

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰