انسان ها نادان به دنیا می آیند ، نه احمق ؛ احمق شدن نیاز به آموزش دارد