با حقیقت بزن توی گوشم ولی با دروغ مرا نبوس

ضرب المثل انگلیسی