ناراحت نشو اگه بی ادبم یکم ؛ حداقل راس میگم وُ کــ* نمیگم بِـت