اگه از شما سوءاستفاده مادی یا جـنـسی شده و بعد کنارتون گذاشتن بخاطر اینه که بجز اون ، چیزی واسه تعامل با بقیه نداشتید