ناراحت نشو اگه بی ادبم یکم ؛ حداقل راس میگم وُ کــ... نمیگم بِـت

جیدال