یک نظر بر یار کردم ؛ یار نالیدن گرفت

تکیه بر دیوار دادم ؛ خاک بر فرقم نشست

محسن نامجو